Novice > Deklaracije, iniciative, strategije

Pobuda OECD

Najpomembnejša mednarodna pobuda za širjenje odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov je leta 2004 izdana Declaration on Access to Research Data From Public Funding, ki so jo sprejele države članice OECD. Ob svoji včlanitvi v organizacijo julija 2010 se je k njenemu uresničevanju izrecno zavezala tudi Slovenija. Deklaracija OECD je prvi tovrsten dokument, ki se v celoti nanaša izključno na raziskovalne podatke.

Deklaraciji je leta 2007 sledil še dokument Načela in usmeritve OECD za dostop do javno financiranih raziskovalnih podatkov (OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding) s ključnimi vidiki, ki jih je potrebno upoštevati pri vzpostavitvi celostnega sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, vključno z vidiki ekonomske upravičenosti, tehnoloških osnov za večjo učinkovitost in preglednost, ter vprašanj kulture pripravljenosti za izmenjavo podatkov in prepričanj o koristnosti takšne izmenjave za znanost med pripadniki znanstvene skupnosti.

Izbrane nacionalne strategije in pobude

Evropska unija

Eden najbolj odmevnih strateških dokumentov v zadnjem času, ki se zavzemajo za odprti dostop do podatkov, je leta 2010 za Evropsko komisijo pripravljena analiza skupine uglednih strokovnjakov za znanstvene podatke Riding the wave: How Europe can gain from the rising tide of scientific data. Dokument ponuja vizionarski pogled v prihodnost, ki pa temelji na realističnem pregledu izzivov in rešitev, s katerimi se soočamo danes. Kot tak predstavlja manifest za povezano in na zaupanju ter kakovosti vzpostavljeno infrastrukturo podatkovne izmenjave. Skupni odziv štirih držav: A Surfboard for Riding the Wave: Towards a four country action programme on research data (november 2011).

Med predhodnimi dokumenti se za poenotenje aktivnosti na ravni Evrope za odprti dostop do podatkov zavzemata tudi izjava EUROHORCs and ESF Vision on a Globally Competitive Era and their Road Map for Actions in še posebej dokument z naslovom Council Conclusions on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation s pripoznanjem, da se “politike in praksa dostopa ter hrambe znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov med članicami razvijajo različno hitro”. Tej pobudi, ki je vsebovala jasne časovne zaveze, je sledilo poročilo o stanju v posameznih državah. V leto 2007 sodi tudi pobuda Evropskega znanstvenega sveta ERC Scientific Council Guidelines for Open Access.

Decembra 2011 je bil objavljen osnutek Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Open data: An engine for innovation, growth and transparent governance.

Evropska komisija je izdelala vrsto poročil tudi v letu 2012. Posebej je zavezujoče Priporočilo Komisije z dne 17. julija 2012 o dostopu do znanstvenih informacij in njihovem arhiviranju, ki zahteva sprejem jasnih politik glede odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov. Ti slednji so posebej izpostavljeni, saj ocenjujejo, da bi bil učinek določil politik odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov lahko, zaradi dosedanje nizke zastopanosti, izrazit.

Projekt European Data Infrastructure (EUDAT), 2011-2014.

Ustanovitev Research Data Alliance (RDA), 2013.

Evropsko federacija Akademij znanosti ALLEA je v okviru programa delovanja na področju dostopa do znanstvenih informacij pripravila skupno izjavo: Joint Declaration. Tu je izrecno poudarjen pomen dostopa do raziskovalnih podatkov in vloga akademije pri vplivanju na odločitve, da se zagotovi ustrezna infrastruktura.

Results of the consultation on Open Research Data, julij 2013

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, december 2013

Guidelines on Data Management in Horizon 2020, december 2013

Horizon 2020 Open Data Pilot, september 2014

Velika Britanija

Stewardship of digital research data – principles and guidelines je izhodiščna študija britanskega omrežja znanstvenega informiranja, ki jo spremlja vrsta poglobljenih raziskovalnih poročil, večinoma nastalih pod okriljem JISC, o vprašanjih pripravljenosti in pristojnosti vpletenih, tako tistih, ki dodeljujejo sredstva za raziskovanje, kot ustvarjalcev podatkov ter njihovih organizacij, pa skrbnikov podatkov, kot so podatkovni centri in raziskovalne knjižnice ter repozitoriji, vse do drugih uporabnikov podatkov. Poročila zajemajo študije upravičenosti, učinkovitosti, načrtovanja, digitalne hrambe in delovanja novih ter obstoječih podatkovnih centrov. Skupna načela vseh angleških znanstvenih fundacij so predstavljena v RCUK Common Principles on Data Policy.

Nemčija

Podobno so zanimiva tudi strnjeno zapisana krovna načela nemškega združenja znanstvenih organizacij Principles for the Handling of Research Data, ki izpostavljajo samostojni znanstveni prispevek ustvarjanja podatkov za širšo uporabo, ne le raziskovalnih poročil v obliki člankov v znanstvenih revijah, ter potrebo po vzpostavitvi tehničnih in organizacijskih pogojev za delovanje podporne infrastrukture.

Nizozemska

A national strategy for research data management

ZDA

Trenutno veljavna politika ZDA določa obveznosti raziskovalcev za izmenjavo raziskovalnih rezultatov.  Zaradi svoje celovitosti in jasno zastavljenih ciljev je zelo pomemben predlog strategije zagotavljanja dostopa do raziskovalnih podatkov tudi dokument Harnessing the power of digital data for science and society. Naslanja se na izkušnje nekaterih vodilnih področnih znanstvenih podatkovnih arhivov v ZDA. Uresničevanje strateških usmeritev se že kaže v obveznosti priprave Načrtov ravnanja s podatki  (Data Management Plans – DMP), ki je stopila v veljavo z letom 2011 za vse prijave projektov Nacionalni znanstveni fundaciji (NSF). Prav v povezavi s to točko se vzpostavlja svetovalna in podporna vloga raziskovalnih knjižnic univerz in raziskovalnih inštitutov raziskovalcem. Na Univerzi v Severnem Teksasu so sprejeli Dentonsko deklaracijo o odgovornosti vseh sodelujočih pri ravnanju z raziskovalnimi podatki, da bi bilo zagotavljanje odprtega dostopa čim bolj pregledno, pravično in učinkovito.

Avstralija

Zelo ambiciozno je zasnovana tudi strateška usmeritev Avstralije, ki izhaja iz leta 2007 zastavljenega predloga Towards the Australian Data Commons: A proposal for an Australian National Data Service. Da so Avstralci resnično lahko zgled drugim državam, dokazuje ustanovitev in delovanje krovne organizacije za tehnološko in svetovalno podporo zagotavljanju odprtega dostopa do podatkov – Australian National Data Service (ANDS).

The Australian Research Data Infrastructure Strategy: The Data Revolution: Seizing the Opportunity

23 (research data) Things (poster)

Slovenija

Prispevek k promociji in vzpostavitvi odprtega dostopa v Sloveniji predstavlja tudi projekt »Odprti podatki – Priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji«, ki ga izvaja Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani v okviru razpisa za CRP v letih 2010-2013 po naročilu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

V izhodišču projekta je proučevanje pogojev za izpolnjevanje zgoraj omenjenih Načel in usmeritev OECD za dostop do javno financiranih raziskovalnih podatkov. V okviru omenjenega projekta bo nastal predlog akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovanih podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji, s posebnim poudarkom na zagotavljanju dostopa do najbolj kakovostnih podatkov za doseganje čim večje učinkovitosti spremljajočih storitev.

Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji: poročilo projekta Odprti podatki – priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji.

V sklopu projekta je 5. december 2012 potekala delavnica Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji. Izšlo je Poročilo z delavnice, ki posebej pomembno vključuje tudi skupno Izjavo udeležencev o tem, kako bi bilo potrebno zastaviti delo na odpiranju raziskovalnih podatkov.

Akcijski načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi: predlog, oktober 2013

Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih  podatkov v Sloveniji (e-knjiga), marec 2013

Horizon 2020: Work Programme update supports competitiveness through open science, julij 2016 (“open research data the default setting”)

 

COINAtlantic Data Accessibility Organizational Self-Assessment Tool, 2015

Peer Reviewers’ Openness Initiative billed as a ‘grassroots’ response to concerns over reproducibility, januar 2016

Policy guidelines for open access and data dissemination and preservation (projekt RECODE), februar 2015

Policy recommendations for open access to research data (projekt RECODE), 2014

Sowing the seed: Incentives and Motivations for Sharing Research Data, a researcher’s perspective, 2014

FAIR Data Publishing Group, 2014

Research data must be shared (Norway), oktober 2014

Implementing national Open Access research data archive, [maj] 2014

LERU Roadmap for Research Data, december 2013

How to Share Scientific Data, avgust 2013

Unlocking the value of research data, julij 2013

European Landscape Study of Research Data Management, maj 2013

Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe (RECODE) project

The Value of Research Data – Metrics for datasets from a cultural and technical point of view, april 2013

Research Data e-Infrastructures: Framework for Action, marec 2013

Implementing an Open Data Policy, [marec 2013]

Novice > Deklaracije, iniciative, strategije