Novice > Pregled aktivnosti

 1. Pobuda Rektorske konference RS MVZT-ju in ARRS-ju za vzpostavitev nacionalnega repozitorija za odprti dostop do objav in podatkov raziskav, ki bi lahko bil povezan s SICRIS-om, november 2009
 2. Projekt OpenAIRE, 7. OP, 38 partnerjev, 2009–2012
 3. Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic na internetu – vidik javnih institucij, zaključno poročilo projekta CRP, avgust 2010
 4. Projekt Odprti podatki (CRP Oblikovanje strokovnih podlag za postopno vzpostavitev celovitega sistema odprtega dostopa do digitaliziranih podatkov javno financiranih raziskav v Sloveniji), 2010–2013
 5. Posvetovanje Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov, oktober 2010; zbornik
 6. Vzpostavitev portala slovenskih znanstvenih in literarnih revij, JAK, 2011–2012; ekspertiza Izvedbeni načrt spletnega portala znanstvenih in literarnih revij; forum za uredništva znanstvenih in literarnih revij
 7. Projekt openaccess.si, razpis EIFL, 13 partnerjev, vzpostavitev nacionalnega spletnega mesta za odprti dostop, marec-november 2011; predstavitev na strokovnem posvetovanju ZBDS dne 20. 10. 2011
 8. Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 20112020, april 2011; 1. mednarodno delovanje: ESS (European Social Survey), DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), CESSDA (Council of European Social Science Data Archives); 2. nacionalne aktivnosti: Digitalni nacionalni viri (nacionalni repozitorij za znanstvene objave in nacionalni repozitorij za podatke raziskav, povezana s SICRIS-om, po vzpostavitvi obvezna oddaja podatkov raziskav in objav), Družboslovna in humanistična raziskovalna infrastruktura
 9. Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, maj 2011; poglavje 4.5 – Cilji, točka 2, in Ukrep 55 (prost dostop do podatkov raziskav)
 10. Projekt OpenAIREplus, 7. OP, 41 partnerjev, 2011–2014
 11. Projekt SERSCIDA, 7. OP, 7 partnerjev, 2012–2014
 12. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: določilo o obvezni oddaji visokošolskih del, 13. 1. 2012 (to je prvi slovenski vpis v ROARMAP); PeFprints je prvi slovenski OpenAIRE kompatibilen repozitorij, 10. 2. 2012 (OpenAIRE, Deposit Publications, vpišite Univerza v Ljubljani)
 13. Štirje evropski ministri in 30 predstavnikov evropskih agencij na Bledu o evropskem raziskovalnem prostoru, 19.-20. 1. 2012: »… Na tokratni delavnici je poudarek na petih elementih, kjer je sodelovanje na nacionalni in evropski ravni ključno za ERA in napredek Evrope. To so: čezmejno sodelovanje, raziskovalne poklicne poti, mednarodno sodelovanje, diseminacija, prenos in uporaba raziskovalnih rezultatov, vključno z Odprtim dostopom (Open Access) ter raziskovalne infrastrukture.«
 14. Pogovor o nadaljnjih aktivnostih pri vzpostavljanju okolja odprtega dostopa v Sloveniji, 30. 1. 2012 (sklepi). Primera dobre prakse: Recommendations for implementation of open access in Denmark in A surfboard for riding the wave: towards a four country action programme on research data (oba 2011). Če želite sodelovati, se oglasite na info@openaccess.si!
 15. Open access in Slovenia, 6. 9. 2012
 16. Posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic z naslovom Izzivi sodobnih tehnologij: konkurenčna prednost knjižničnih storitev, Ljubljana, 17.-18. 10. 2012: 1. Repozitorij kot pridobitev za uporabnike in izziv za knjižničarje; 2. Pilotna vzpostavitev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa do zaključnih del študija in objav raziskovalcev; 3. Odprti podatki in ponovna uporaba informacij javnega sektorja: priložnost ali nevarnost za knjižnice; 4. Potreba po sodobnih storitvah slovenskih visokošolskih knjižnic (Shema v pdf, Viri v pdf, xls)
 17. Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji: poročilo projekta Odprti podatki – priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji, oktober 2012
 18. Slovenian efforts in Open Access, 14. 11. 2012
 19. 1. delavnica projekta Odprti podatki: Problemi in rešitve na področju  podatkovnih storitev v Sloveniji, Ljubljana, 5. 12. 2012:  predstavitve, priporočila udeležencev delavnice v slovenskem in angleškem  jeziku
 20. 2. delavnica projekta Odprti podatki: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki, financiranimi z javnimi sredstvi, Ljubljana, 15. 3. 2013: poročilo
 21. 3. delavnica projekta Odprti podatki: Napredne tehnologije za vzpostavitev raziskovalne podatkovne infrastrukture, Ljubljana, 22. 5. 2013: predstavitve
 22. Projekt Pilotna vzpostavitev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa do zaključnih del študija in objav raziskovalcev (akronim ODUN; konzorcij UM, UL, UP in UNG), 2013. Rezultati so Nacionalni portal odprte znanosti in repozitoriji univerz (nadgrajena DKUM, novi RUL, RUP in RUNG)
 23. Videokonferenca o odprtem dostopu s prof. dr. Petrom Suberjem s harvardske univerze v Tednu odprtega dostopa, 21. 10. 2013
 24. Centralna tehniška knjižnica osnovala strokovno skupino za odprti dostop, 24. 10. 2013
 25. Akcijski načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi: predlog, oktober 2013; v prilogi na str. 23: Določila politike odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji
 26. Univerza v Mariboru podpisala Berlinsko deklaracijo o odprtem dostopu, 25. 2. 2014
 27. Poročilo Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji izšlo kot e-knjiga [Open Data – Action Plan for the Establishment of a System of Open Access to Publicly Funded Research Data in Slovenia; contains exhaustive summary], marec 2014
 28. Predstavitev Knjižničarji kot podpora odprtemu dostopu v Obzorju 2020 in v nacionalnem financiranju raziskovalne dejavnosti, Univerzitetna knjižnica Maribor, 22. 4. 2014
 29. Predstavitev Odprti dostop: priporočila za raziskovalce in založnike (urednike), Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, 22. 4. 2104
 30. Predstavitev Podpora slovenskim raziskovalcem v okolju odprtega dostopa, Dan specialnih knjižnic 2014, Ljubljana, 29. 5. 2014
 31. Kongres Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje in dostop, Ljubljana, 5.-6. 6. 2014, predstavitve na temo odprtega dostopa v znanosti: Zaupanja vreden repozitorij ; Oblikovanje institucionalnih repozitorijev slovenskih univerz in nacionalnega portala odprte znanosti; Zagotavljanje odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v svetu in v Sloveniji; Jezikoslovna Infrastruktura CLARIN;
 32. Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev, Delavnica 1: Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki; Delavnica 2: Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti v družboslovju, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana, 18. 6. 2014
 33. KOLER POVH, Teja. 2014. Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav v gradbeništvu. Doktorska disertacija = Impact of open access on citation of scientific publications in civil engineering. Dissertation thesis. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Mentor Južnič, P., UL FF, somentor Turk, G. UL FGG).
 34. Članek Establishing of a Slovenian open access infrastructure: a technical point of view, september 2014
 35. Predstavitve odprtega dostopa do publikacij in raziskovalnih podatkov (v okviru projekta FOSTER), september 2014
 36. Posvet Odprti dostop na Univerzi v Mariboru, Maribor, 6. 11. 2014
 37. Članek Vzpostavitev repozitorijev slovenskih univerz in nacionalnega portala odprte znanosti, december 2014
 38. Seminar Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priprava, izročitev, spravilo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 10. 12. 2014
 39. Odprti dostop za raziskovalce (raziskovalni vodič UL FDV)
 40. Projekt OpenAIRE2020, O2020, 50 partnerjev, 2015–2018
 41. Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020, januar 2015
 42. Predstavitev Odprta dostopnost recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov: določila financerjev in praktična izvedba, Inštitut za novejšo zgodovino in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, 11. 5. 2015
 43. Javna razprava o osnutku dokumenta “Odprti dostop v Sloveniji 2015-2020: načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju 2015-2020”, 19. 5. 2015-2. 6. 2015
 44. Praktični vidiki objavljanja v odprtem dostopu: seminar za raziskovalce in knjižničarje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Narodna in univerzitetna knjižnica, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ter Univerzitetna knjižnica Maribor, Ljubljana, 20. 5. 2015
 45. Raziskovalni vodiči knjižnice Pedagoške fakultete, 2015
 46. Povezave do servisov z elektronskimi znanstvenimi časopisi Directory of Open Access Journals (DOAJ) in SHERPA/RoMEO vključene v COBISS/OPAC in bazo podatkov ELINKS.SI
 47. Vlada RS sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, 3. 9. 2015 (zapis v ROARMAP)
 48. Odprti dostop in licenciranje v visokošolskih in specialnih knjižnicah: načela in vidiki dobrih praks, 5. strokovno srečanje konzorcijev CTK ob 15. obletnici delovanja konzorcijev CTK, Ljubljana, 1. 10. 2015; poročilo Ljubljana Conference on Open Access and Licensing of Toll Access Journals
 49. Dr. Paul Ayris: Znanstveniki za odprti dostop do revij, založniki pa …, Delo, 8. 10. 2015, tiskana (str. 14) in elektronska različica
 50. Nacionalna strategija odprtega dostopa predstavljena na delavnici projekta PASTEUR4OA: Working Together to Promote Open Access Policy Alignment in Europe, Budapest, 29.-30. 10. 2015; PASTEUR4OA workshops bring together research funders and research organizations from 15 countries
 51. Prehod znanstvenih revij na elektronsko založništvo in Open Journal System, DARIAH-SI, Znanstvenoraziskovalni center SAZU in Inštitut za novejšo zgodovino, 25. 11. 2015, na voljo so predstavitve
 52. Odprta obzorja: okrogla miza o odprtem dostopu v znanosti, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, 1. 12. 2015
 53. Kemijski inštitut podpisal peticijo »Christmas is over. Research funding should go to research, not to publishers!”, 21. 1. 2016 (med podpisniki so tudi Univerza v Ljubljani, Nacionalni inštitut za biologijo in več slovenskih raziskovalcev)
 54. Strokovni posvet »Priložnosti in pasti elektronskih revij«, 4. 2. 2016
 55. Open access to scientific publications and research data in Slovenia, predstavitev na zaključni konferenci projekta PASTEUR4OA, 17. 5. 2016
 56. Slovenska strategija krepitve Evropskega raziskovalnega prostora 2016–2020, maj 2016
 57. Upravljanje znanja v knjižnicah 2016: posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 19.-20. 9. 2016
 58. Posvet Odprti podatki – odprta in bogata družba, 28. 9. 2016
 59. Pop-up kavarna odprte znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 26. 10. 2016
 60. Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16. 11. 2016
 61. Konferenca Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru, 17. 11. 2016
 62. Podpora visokošolskih knjižnic odprti znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru: Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje na Univerzi v Ljubljani 2017, 16.-17. 5. 2017; poročilo v angleščini: Academic libraries’ support for open science in the European Research Area: Erasmus+ Staff Training days at the University of Ljubljana, May 2017
 63. Vlada RS sprejela Akcijski načrt izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, 24. 5. 2017
 64. Arhiv družboslovnih podatkov sodeloval pri pripravi vodiča CESSDA za upravljanje raziskovalnih podatkov: Expert tour guide on Data Management, 15. 12. 2017
 65. Arhiv družboslovnih podatkov prejel certifikat zaupanja vrednega arhiva za raziskovalne podatke CoreTrustSeal, januar 2018
 66. How to release scholarly communication from subscriptions and copyright retention by publishers to match the EOSC developments?,22. 2. 2018 [Pobuda Univerze v Ljubljani za pogajanja evropskih organizacij (EC, CESAER, EARTO, EUA, LERU, SE) z založniki za model Publish and Read]
Novice > Pregled aktivnosti